Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Ασφάλειες: ψιλά γράµµατα τέλος

Τέλος στα ψιλά γράµµατα των συµβολαίων των ασφαλιστικών εταιρειών, στις παράνοµες πρακτικές που ακολουθούν οι εισπρακτικές εταιρείες, αλλά και αυστηρότερες διαδικασίες και αυξηµένες αρµοδιότητες στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή για την προστασία των καταναλωτών, προβλέπει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση.

Με τις ρυθµίσεις που εισάγει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο επιχειρείται να αποτραπούν, µεταξύ άλλων, οι υπερβολικές και ανεξέλεγκτες ανατιµήσεις των νοσοκοµειακών προγραµµάτων των ασφαλιστικών εταιρειών και οι καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού προγράµµατος που αγοράζουν, ενώ για τις περιπτώσεις των ασφαλιστηρίων προγραµµάτων ζωής να µπορούν – εφόσον το θελήσουν – να τα ρευστοποιήσουν χωρίς επιβαρύνσεις από τον πρώτο χρόνο.


Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεώνονται να παρέχουν στους πελάτες τους αναλυτική πληροφόρηση και να φέρουν την ευθύνη για την περίπτωση ελλιπούς πληροφόρησης. Το κόστος της ασφάλισης, τα διαχειριστικά έξοδα και η συµµετοχή του λήπτη της ασφάλισης στις υπεραποδόσεις θα πρέπει πλέον να περιλαµβάνονται στο ίδιο το ασφαλιστήριο. Η παράλειψη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών θα θεµελιώνει αξίωση του καταναλωτή για επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στα αποσιωπηθέντα έξοδα και την πλήρη συµµετοχή του στην υπεραπόδοση.

Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές υποχρεώνονται να έχουν πιστοποίηση γνώσεων και ικανοτήτων από τους αρµόδιους φορείς – π.χ. Τράπεζα της Ελλάδος – προκειµένου να προωθούν επενδυτικά ασφαλιστικά προϊόντα.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Σε ό,τι αφορά τις εισπρακτικές εταιρείες, το νοµοσχέδιο αναµορφώνει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών από αθέµιτες εισπρακτικές πρακτικές και προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι διευρύνεται ο κατάλογος αθέµιτων και παραπλανητικών πρακτικών, όπως σε περιπτώσεις ύπαρξης βαριάς ασθένειας ή συναγόµενης επιβάρυνσης της σωµατικής ή ψυχικής υγείας του καταναλωτή, προσέγγισης γειτόνων, εργοδοτών κ.λπ., δικαστικής αµφισβήτησης της οφειλής, παραπλάνησης για τη νοµική θέση του οφειλέτη κ.ά. Επίσης, η επικοινωνία θα καταγράφεται και θα τηρείται για έξι τουλάχιστον µήνες, προκειµένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόµου σε περίπτωση καταγγελίας. Οι εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα οφείλουν να χορηγούν χωρίς επιβάρυνση στον οφειλέτη ή, έπειτα από καταγγελία του οφειλέτη, στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, κατάσταση µε τα δεδοµένα συγκεκριµένων τηλεφωνικών παροχών, προκειµένου να ελεγχθεί η καταγγελία, καθώς και τα στοιχεία του κατόχου της τηλεφωνικής παροχής από την οποία πραγµατοποιήθηκε η επικοινωνία µε τον οφειλέτη. Μάλιστα προσδιορίζεται και συγκεκριµένο ωράριο για την επικοινωνία µε τον οφειλέτη (9.00 έως 20.00), στις εργάσιµες µόνο ηµέρες.

Τέλος, το νοµοσχέδιο ενισχύει τις αρµοδιότητες και τις εξουσίες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή µε τη δυνατότητα αυτεπάγγελτου ή µη έλεγχου των παραβιάσεων των διατάξεων του νόµου για την προστασία των καταναλωτών. Μάλιστα, οι υπάλληλοί της αποκτούν, µεταξύ άλλων, για την άσκηση του ελέγχου, εξουσίες φορολογικού ελεγκτή.