Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Χωρίς μετρητά συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ

Μετρητά τέλος από αύριο για συναλλαγές 3.000 ευρώ και άνω μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών/λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές. Ως αξία συναλλαγής, νοείται το συνολικό ποσό της συναλλαγής συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Εξόφληση
Ο ειδικός τρόπος εξόφλησης, εφαρμόζεται στις εξής συναλλαγές:

1. Πώληση σε ιδιώτη και ταυτόχρονη εξόφληση του φορολογικού στοιχείου.

2. Είσπραξη προκαταβολών ή τμηματικών καταβολών. Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές ύψους άνω των 3.000 ευρώ εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του ειδικού τρόπου εξόφλησης, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. Δηλαδή ο ειδικός τρόπος εξόφλησης καθορίζεται από το ύψος της συναλλαγής (ποσό εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου) και όχι από τον τρόπο διακανονισμού της είσπραξης (τμηματική καταβολή).

3. Πώληση αγαθών σε ιδιώτη «με ανταλλαγή».

4. Αλλαγή λιανικώς πωληθέντων αγαθών.

5. Επιστροφή αγαθών και μεταγενέστερος συμψηφισμός της απαίτησης του ιδιώτη με επόμενη αγορά αγαθών.

6. Συναλλαγή που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με εκχώρηση από τον ιδιώτη προϊόντος δανείου.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012 το όριο των 3.000 ευρώ για συναλλαγές χωρίς μετρητά κατεβαίνει στα 1.500 ευρώ.

ΜΕΤΑ ΘΑ ΘΕΛΕΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΕΝΑ Α-ΧΙΔΙ ΚΑΙ ΘΑΝΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟ.